Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca organizacji zdalnego nauczania od 26 października 2020 r.

 1. Informujemy, że:
  a) nauka w klasach 4 - 8 będzie odbywać się w trybie zdalnym,

  b) nauka w klasach ,,0’’ – III będzie odbywać się w trybie stacjonarnym.
 2. Kontakt uczeń - nauczyciel i rodzic – nauczyciel będzie odbywał się przy wykorzystaniu strony internetowej szkoły, adresu e-mail, telefonu.
 3. Ucznia obowiązują godziny lekcyjne, rozkład zajęć przedmiotowych w danym dniu.
 4. Uczeń ma obowiązek zrealizować zagadnienia z danego dnia według planu lekcji w godzinach od 7:45 do 15:05 z zachowaniem higieny pracy.
 5. Materiały do lekcji publikowane będą na stronie internetowej szkoły w poniedziałki i środy w zakładce ,,Nauka w domu’’.                   (W poniedziałki na: poniedziałek, wtorek i środę w środę na: czwartek i piątek).
 6. W przypadku braku możliwości przesłania zadań do nauczyciela drogą elektroniczną możliwe jest dostarczenie prac uczniów do szkoły.
 7. Ocenie będą podlegać pisemne i ustne prace uczniów. Prace ustne będą oceniane po indywidualnym połączeniu się nauczyciela    z uczniem na jednym z komunikatorów społecznościowych lub za pomocą połączenia telefonicznego przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu, w miarę możliwości ucznia i nauczyciela.
 8. O otrzymanej ocenie nauczyciel będzie informował ucznia i jego rodzica za pomocą poczty elektronicznej, telefonu.
 9. Za zapewnienie uczniowi warunków do pracy zgodnych z zasadami higieny pracy odpowiedzialny jest rodzic.
 10. Nieodesłanie zadań do nauczyciela będzie równoznaczne z nieobecnością na zajęciach. 

Prosimy rodziców o pomoc, zrozumienie i kontrolowanie systematyczności pracy dzieci. Z góry dziękujemy.

Jednocześnie informujemy, że nasza szkoła przygotowuje się do wprowadzenia dziennika elektronicznego.