Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o zapoznanie się z Procedurą kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej – (zał. do zarządzenia Nr 5/2020/2021 z dnia 26 października 2020 r.). Procedura znajduje się również w menu Dokumeny/procedury